ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Download PDF Versie: Voorwaarden MRT.pdf

 

Artikel 1  – Definities

Aanbieding
een offerte of anderszins schriftelijk of mondeling voorstel van MRT aangaande de voorwaarden waaronder MRT bereid is om te leveren aan Wederpartij;

BW
Burgerlijk Wetboek;

Dag
kalenderdag;

MRT
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MRT B.V.;

Overeenkomst
iedere overeenkomst die tussen MRT en Wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst;

Partijen
MRT en Wederpartij gezamenlijk;

Product
ieder op grond van de Overeenkomst door MRT aanboden, te leveren of geleverde zaak;

Voorwaarden
deze algemene verkoop – en leveringsvoorwaarden;

Wederpartij
elke partij die bij MRT offertes opvraagt, die als koper met MRT koopovereenkomsten sluit en /of die door MRT aan zich laat leveren of afleveren;

 

 

Artikel 2 – Algemeen en toepasselijkheid

1.         Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, contracten, verkopen, levering en afleveringen door MRT, voor zover van deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen schriftelijk is afgeweken. De eventueel overeengekomen afwijkingen of aanvullingen hebben slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst.

2.         De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.         

3.         In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst en de Voorwaarden, prefereren de bepalingen uit de Overeenkomst.

 

 

Artikel 3 – Het aanbod en totstandkoming overeenkomst  

1.         De offertes van MRT zijn vrijblijvend. Wederpartij kan zich niet beroepen op eventuele offertes door of namens MRT die niet schriftelijk zijn gedaan.

2.         MRT is niet gehouden een aanbod en/of overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs indien die prijs berust op een druk- en/of zetfout.

3.         Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt onder andere de volgende informatie:

            - de prijs exclusief belastingen, tenzij anders overeengekomen;

            - de eventuele kosten van levering;

            - de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

            - de termijn voor de aanvaarding van het aanbod;

4.         Indien MRT zaken of Producten levert van welke aard dan ook onder welke benaming dan ook, is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen MRT en Wederpartij.

 

 

Artikel 4 – Prijs(wijzing) en betaling

1.         De overeengekomen prijzen zijn vast en weergegeven in Euro, exclusief btw, tenzij Partijen anders overeenkomen. De overeengekomen prijzen omvatten alle kosten in verband met nakoming van de verplichtingen van MRT uit de Overeenkomst.

2.         Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de Producten niet verhoogt, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in btw tarieven, of als Partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de prijs variabel blijft totdat deze door MRT is vastgesteld.

3.         Indien meer wordt geleverd dan het overeengekomen, heeft MRT het recht om de hoeveelheid te veel geleverde zaken of Producten af te rekenen tegen dezelfde prijs als overeengekomen en bij gebreke daarvan af te rekenen tegen de dagprijs en bij gebreke daarvan af te rekenen tegen gebruikelijke prijzen.

4.         Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 3 dagen na factuurdatum, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. De verschuldigde bedragen dienen binnen de betalingstermijn te worden betaald op het door MRT opgegeven rekeningnummer.  

5.         Bij overschrijding van de hiervoor bedoelde betalingstermijn is de Wederpartij – zonder nadere ingebrekestelling – over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd.

6.         Indien Wederpartij in gebreke of verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, heeft MRT het recht om de gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan Wederpartij in rekening te brengen. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag.

7.         Wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van haar betalingen. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichtingen van Wederpartij niet op.

 

 

Artikel 5 – Levertijd / aflevering

1.         Levering geschiedt op de tussen Partijen overeengekomen plaats, binnen de overeengekomen termijn.

2.         De door MRT vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen overschreden worden. Een door MRT vermelde leveringstermijn is geen fatale termijn zoals bedoeld in artikel 6:83 aanhef onder a BW.

3.         Op het moment dat MRT weet dat de Levering niet, of niet tijdig kan plaatsvinden, stelt zij Wederpartij hiervan direct van op de hoogte.

4.         De kosten voor levering komen voor rekening van MRT, tenzij anders schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

 

 

Artikel 6 – Eigendomsovergang en risico

Leveringen worden gedaan onder de toepasselijkheid van de Incoterms, meest recente versie.

Levering geschiedt EXW, tenzij Partijen anders schriftelijk overeenkomen.

 

 

Artikel 7 – Reclame– en herroepingsrecht / klachtplicht

1.         Wederpartij is verplicht de geleverde zaken of Producten te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de zaken of Producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de zaken of Producten kwalitatief en kwantitatief overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Geringe afwijkingen in kwaliteit of kwantitatief opzicht van de geleverde zaken en Producten, geven geen recht tot afkeuring.

 

2.         Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en/of over de eigenschappen van de geleverde zaken of Producten moeten binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven worden en schriftelijk worden ingediend bij MRT, nadat Wederpartij een of meerdere gebrek(en) heeft geconstateerd. Na levering van de zaken of Producten heeft de Wederpartij 3 dagen om eventuele gebreken aan de zaken of Producten te melden aan MRT. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Middels deze bepaling wordt er uitdrukkelijk afgeweken van artikelen 7:23 BW en 6:89 BW.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

1.         MRT is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MRT aan de Overeenkomst te laten beantwoorden.

2.         MRT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die niet direct is, waaronder, maar niet begrepen tot: gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

3.         Iedere aansprakelijkheid van directe schade van MRT jegens Wederpartij, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis – waarbij een reeds van samenhangende gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt – beperkt door het door de Wederpartij aan MRT betaalde factuurbedrag, inclusief verzendkosten.

4.         Wedwerpartij dient binnen zes maanden nadat de vordering had moeten worden gemeld zoals bedoeld in artikel 7 lid 2 daarover een procedure te zijn begonnen tegen MRT op straffe van verval van rechtsvorderingen die voortvloeien uit de klacht.

 

 

Artikel 9 – Overmacht

1.         MRT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

2.         Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden onder andere begrepen alle van buiten komende oorzaken waarop MRT geen invloed kan uitoefenen.

3.         Het is MRT toegestaan haar verplichtingen op te schorten, zo lang de overmachtssituatie zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel voortduurt.

 

 

Artikel 10 – Opschorting, verrekening, verzuim en ontbinding  

1.         In het geval van surséance van betaling of een (aanvraag van) faillissement van de Wederpartij is MRT gerechtigd de overeenkomsten met Wederpartij te beëindigen en/of haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst of overeenkomsten die daarmee verband houden, op te schorten.

2.         MRT is tevens gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien de Wederpartij niet, of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen uit de Overeenkomst en Voorwaarden. Het recht van MRT om de ontbinding van de Overeenkomst in te roepen ontstaat op het moment dat MRT Wederpartij schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Wederpartij daarna in verzuim is geraakt.

3.         MRT heeft het recht haar verplichtingen op te schorten (ter verrekening) en/of te verrekenen op het moment dat de Wederpartij een of meer op hem rustende verplichtingen niet nakomt.

4.         Een beroep op opschorting (ter verrekening) of verrekening door of namens Wederpartij uit welke hoofde dan ook, wordt uitgesloten. 

 

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

1.         MRT behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken en Producten het eigendom voor totdat volledige betaling van de Wederpartij heeft plaatsgevonden.

2.         MRT behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomst geleverde of te leveren zaken en Producten het eigendom voor, maar ook het eigendom op zaken die door de verwerking of bewerking van de geleverde zaken of Producten ontstaan. (verlängerter Eigentumsvorbehalt)

3.         De door MRT geleverde zaken en Producten die ingevolge lid 1 en 2 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken of Producten te verpanden of op andere wijze te bewaren. 

4.         Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en Producten, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht om MRT daarvan onverwijld, uiterlijk binnen 24 uur, op de hoogte te stellen.

5.         In het geval MRT haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijk en niet herroepelijke toestemming aan MRT en de door MRT aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MRT zich bevinden en die zaken of Producten terug te nemen.

 

 

Artikel 12 – Overige bepalingen

1.         indien enige bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, wordt alleen de desbetreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven onverkort van kracht. MRT en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden om een nieuwe bepaling te formuleren ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepaling, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.         MRT behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3.         Het is Wederpartij niet toegestaan haar verplichtingen die verband houden met of voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen, tenzij MRT uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 

 

Artikel 13 – Forumkeuze en toepasselijk recht

1.         Op alle overeenkomsten, waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2.         Alle geschillen die mochten ontstaan tussen partijen, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van naderere overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel.